Regulamin

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentu, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

 

§ 2

 

Rezerwacji apartamentu można dokonać bezpośrednio na stronie www.krakow-pokoje.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza lub telefonicznie. Rezerwacja jest wiążąca po wpłaceniu minimum 30% zaliczki za wybrany okres.

 

§ 3

 

Wpłaty można dokonać przelewem lub kartą kredytową lub po wcześniejszym uzgodnieniu gotówką na miejscu. Płatności są obsługiwane przez system AllPay znajdujący się na naszej stronie. Można też wpłacić przelewem na konto bankowe podane na stronie www.krakow-pokoje.pl

 

§ 4

 

Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem.

 

§ 5

 

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy . Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

 

§ 6

 

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela obiektu telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie rekompensaty.

 

§ 7

 

Po dokonaniu wpłaty zaliczki, jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że właściciel obiektu będzie dysponował wolnym terminem. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie uiszczana osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy przy rozliczeniu za całość pobytu w dniu przyjazdu lub przed przyjazdem przelewem na konto wskazane na stronie.

 

§ 8

 

Termin pobytu w apartamencie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela telefonicznie lub mailowo lub dokonać dodatkowej rezerwacji na stronie.

 

§ 9

 

Cena uzależniona jest od ilości osób wynajmujących apartament i sezonu. Przy dłuższych pobytach cenę można ustalać indywidualnie.

 

§ 10

 

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

§ 11

 

Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata za zwierzę wynosi 10 PLN za dobę. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

 

§ 12

 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

APARTAMENT już od 240zł za dobę!CENA UZALEŻNIONA JEST OD ILOŚCI OSÓB WYNAJMUJĄCYCH.

Log In or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?